ALGEMENE VOORWAARDEN WIDABO BOUW

1. Toepassing – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Widabo Bouw, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend beding.

Gebeurlijke algemene voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, ook al zijn ze niet tegenstrijdig.

2.  Offertes en prijzen – Offertes zijn geldig gedurende één maand. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Widabo Bouw de bestelling vanwege de klant aanvaardt. Toezeggingen door medewerkers zijn pas geldig na bevestiging door de zaakvoerder. Meerwerken, bijbestellingen en onvoorziene omstandigheden zijn het economisch risico van de klant en steeds te zijnen laste (ook in geval van artikel 1793 BW), en kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktomstandigheden. Widabo Bouw kan een prijsaanpassing  doorvoeren indien daartoe objectief aantoonbaar gewijzigde omstandigheden voorhanden zijn, zoals bij voorbeeld een wijziging van grondstofprijzen, transport- of distributiekosten, (invoer)taksen of heffingen, arbeidsvoorwaarden in de sector, etc., waarbij de prijsaanpassing op de reële kostenverhoging gestoeld moet zijn.

3. Annulatie – De klant kan de overeenkomst annuleren mits vergoeding van alle reeds gemaakte kosten vermeerderd met 25 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst. Omgekeerd maakt de klant aanspraak op vergoeding van 5 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst indien Widabo Bouw ze mocht wensen te annuleren.

4. Intellectuele rechten – Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Widabo Bouw, en mogen door de klant slechts aangewend worden mits toestemming. De klant is aansprakelijk voor elke onrechtmatige aanwending en alsdan gehouden tot schadevergoeding, begroot op minstens 10% van de aannemingssom.

5. Uitvoering – De klant staat in voor een normale toegang tot de werf en voor het risico van de goederen die zich op de werf bevinden (ook al zijn ze (nog) niet zijn eigendom). Water, elektriciteit en andere gebeurlijke (nuts)voorzieningen zijn ten laste van de klant. De klant staat in voor wachttijden of nutteloze verplaatsingen. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap zoals gespecificeerd in de contractuele documenten en technische voorschriften van het WTCB op datum offerte. Grondverzet is niet in de prijs begrepen tenzij anders bedongen. De klant staat in voor de opmaak van het technisch verslag voor het grondverzet. Widabo Bouw staat niet in voor de foutloze aansprakelijkheid op basis van artikel 544 BW.

6. Termijn – Opgegeven termijnen gelden pas vanaf het moment dat alle nodige info en stukken bekomen werden en het gebeurlijk voorschot betaald werd, en zijn louter indicatief. Enkel bij kennelijk onredelijke overschrijding, te beoordelen in functie van alle concrete omstandigheden, en indien Widabo Bouw vervolgens het werk niet volbracht heeft binnen dertig werkdagen na aangetekende ingebrekestelling daartoe vanwege de klant, maakt de klant aanspraak op een schadevergoeding, forfaitair begroot op 75 EUR per werkdag, met een algeheel maximaal totaal van 10 % van de waarde van de overeenkomst, waarin alle schade van de klant geacht wordt begrepen te zijn. Indien de klant de werken opschort of onderbreekt moet hij alle gebeurlijke meerkosten aan Widabo Bouw vergoeden, en bepaalt Widabo Bouw wanneer de werken terug kunnen aanvatten.

7. Overmacht – In geval van overmacht of gewijzigde omstandigheden zoals oorlog, terrorisme, blokkades, staking, lock-out, storingen bij toeleveranciers, tekorten aan grondstoffen, energieschaarste, natuurrampen, invoerbeperkingen, etc.  die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken, vertragen of onmogelijk maken, deels of geheel, tijdelijk of blijvend, kan Widabo Bouw hetzij de overeenkomst schorsen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Widabo Bouw brengt de klant onverwijld op de hoogte en neemt alle redelijke maatregelen om het nadeel voor de klant te beperken, en stelt eventueel alternatieve oplossingen voor.

8. Waarborg –  Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie, welke moeilijk te voorkomen of algemeen aanvaardbaar of eigen aan de gebruikte materialen zijn, maken geen gebrek uit. Widabo Bouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil. De werken worden geacht definitief te zijn goedgekeurd indien de klant niet binnen acht dagen na uitvoering zijn opmerkingen maakt. Alle zichtbare gebreken of niet-conformiteit zijn dan gedekt. Widabo Bouw staat gedurende één jaar in voor de verborgen verbreken (niet vallend onder artikelen 1792 en 2270 BW) die reeds in de kiem aanwezig waren bij uitvoering en zich binnen het jaar manifesteren, voor zover de klant Widabo Bouw hiervan schriftelijk in kennis stelt binnen acht dagen na manifestering ervan. De waarborg voor goederen en materialen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborg. Widabo Bouw is enkel aansprakelijk in geval van opzettelijke of grove schuld en met uitsluiting van indirecte en niet-materiële schade.

9. Facturatie en betaling – Behoudens anders gemaakte afspraken worden de prestaties gefactureerd naargelang de voortgang ervan, met een voorschot van 30 % voor aanvang.  Facturen zijn betaalbaar binnen tien dagen na factuurdatum op de zetel van Widabo Bouw. Opmerkingen of protest tegen facturen moet schriftelijk omstandig gedaan worden binnen vijf dagen op straffe van verval.

10. Sancties – In geval van wanbetaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een intrest verschuldigd van 12 % alsook een forfaitaire vergoeding van 15 % van de openstaande bedragen met een minimum van 150 €. Alle facturen en andere schuldvorderingen worden bovendien ineens opeisbaar. Voorts in geval van (reeds voltrokken dan wel te vrezen) wanprestatie van enige soort door de klant, kan Widabo Bouw de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling schorsen of ontbinden, met schadevergoeding ten laste van de klant wegens de niet-uitvoering, begroot op 25 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst (bovenop vergoeding van de reeds gemaakte kosten). Omgekeerd maakt de klant ingeval van ontbinding van de overeenkomst lastens Widabo Bouw, voor de niet-uitvoering van de overeenkomst aanspraak op een gelijkwaardige schadevergoeding, bedragende maximaal 5 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst.

11. Eigendomsvoorbehoud – Alle goederen en materialen, zelfs in geval van incorporatie, bestemming of vermenging, blijven eigendom van Widabo Bouw tot volledige betaling door de klant van alle verschuldigde sommen. Widabo Bouw kan derhalve steeds materialen losmaken en terugnemen. Het risico van deze goederen en materialen gaat evenwel over op de klant vanaf levering ervan.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht – De rechtbanken van de Zetel van Widabo Bouw zijn bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

13. GDPR – Widabo Bouw verwerkt de persoonsgegevens van de klant in het kader van offertes, opdrachten, klantenbeheer en boekhouding. De klant kan zijn gegevens altijd inkijken en laten verbeteren of wissen, via eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit. Voor vragen of klachten over gegevensverwerking ken men steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Widabo Bouw persoonsgegevens verwerkt vindt u ook op Widabo.be.